LVGE FILTER

“LVGE Filtrasiýa aladalaryňyzy çözýär”

Süzgüçleriň OEM / ODM
dünýädäki 26 uly vakuum nasos öndürijisi üçin

Wakuum nasos süzgüji
Wakuum nasos süzgüç öndürijisi
Bekker vakuum nasos süzgüç elementi

Kompaniýanyň gurşawy

Öňki
Indiki
com_down

Arza kazyýetleri

has köp >>

artykmaçlyklary

biz hakda

kompaniýa4

näme edýäris

“Dongguan LVGE Industrial Co., Ltd.” 2012-nji ýylda üç sany süzgüçli tehniki inersener tarapyndan esaslandyryldy. “Hytaý Wakuum Jemgyýetiniň” agzasy we gözleg we ösüş, önümçilik we satuw bilen meşgullanýan milli ýokary tehnologiýaly kärhana. vakuum nasos süzgüçleri.Esasy önümlere kabul ediş süzgüçleri, egzoz süzgüçleri we ýag süzgüçleri girýär.Häzirki wagtda LVGE-de R&D toparynda 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan 10-dan gowrak esasy inersener bar, şol sanda 20 ýyldan gowrak tejribesi bolan 2 sany esasy tehnik.Şeýle hem käbir ýaş inersenerler tarapyndan döredilen zehinler topary bar.Bularyň ikisi-de senagatda suwuk süzgüç tehnologiýasyny öwrenmek üçin bilelikde ygrarly.2022-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli LVGE dünýädäki 26 iri vakuum nasos öndürijisi üçin OEM / ODM süzgüç boldy we Fortune 500-iň 3 kärhanasy bilen hyzmatdaşlyk etdi.

has köp >>

Hyzmatdaş

habarlar

Aýal-gyzlar güni gutly bolsun!

Aýal-gyzlar güni gutly bolsun!

8-nji martda bellenen Halkara aýallar güni aýallaryň gazananlaryny belleýär we jyns taýdan deňlige we aýallaryň abadançylygyna ünsi çekýär.Aýallar maşgala, ykdysadyýet, adalat we jemgyýetçilik ösüşine goşant goşup, köptaraply rol oýnaýarlar.Aýal-gyzlara kuwwat bermek ...

habarlar

Blokirlenen gaz süzgüji wakuum nasosyna täsir edermi?

Wakuum nasoslary, gaplamakdan we önümçilikden başlap, lukmançylyk we ylmy gözleglere çenli ähli pudaklarda ulanylýan möhüm gurallardyr.Wakuum nasos ulgamynyň möhüm elementleriniň biri nasosyň täsirini saklamakda möhüm rol oýnaýan gaz çykaryjy süzgüçdir ...
has köp >>

habarlar

Wakuum degassasiýa - Lityum batareýa senagatynyň garyşyk prosesinde wakuum amaly

Garyşdyrylanda howa köpürjikleri emele getirýär.Bu köpürjikler süýümiň hiline täsir eder, şonuň üçin wakuum degassasiýa zerur, bu basyş tapawudy arkaly gazdan gaz çykarmagy aňladýar.Wakuum nasosyna birnäçe suwuň siňmeginiň öňüni almak üçin ...
has köp >>