LVGE FILTER

“LVGE Filtrasiýa aladalaryňyzy çözýär”

Süzgüçleriň OEM / ODM
dünýädäki 26 uly vakuum nasos öndürijisi üçin

产品 中心

habarlar

Differensial basyş ölçegi bilen giriş süzgüji

Wakuum tehnologiýasy uzak wagtlap senagat önümçiliginde ulanylýar.Senagat önümçiliginiň çalt ösmegi bilen wakuum tehnologiýasyna bolan talaplar has ýokary wakuum derejesi we nasos tizligi ýaly ýokarlanýar.Wakuum tehnologiýasyna has ýokary talaplar wakuum nasoslarynyň yzygiderli täzelenmegine kömek edýär, bu hem zerurLVGEtäze dizaýn etmekvakuum nasos süzgüçlerimüşderilerimize has gowy hyzmat etmek üçin.

Bir gezek, ýöriteleşdirilen bir müşderi bize geldikabul ediş süzgüji.Wakuum nasosynyň nasos tizliginiň gaty ýokarydygyny we iş şertleriniň zerurlygy sebäpli süzgüç gurlandan soň ýokary nasos tizligini saklamagy umyt edýändigini aýtdy.Mundan başga-da, belli bir wagtdan soň süzgüçiň petiklenmegi sebäpli nasos tizligine täsir ediljekdigini göz öňünde tutup, süzgüç süzgüç elementiniň işleýşini wagtynda görkezip biljekdigine, süzgüç elementini wagtynda çalşyp biljekdigine umyt bildirdi. petiklenendir.

Situationagdaýy alanymyzdan soň, gözleg toparymyz derrew müşderiniň talaplaryna laýyklykda dizaýn edip başlady.In engineenerlerimiz, süzgüç elementiniň petiklenmegi sebäpli süzgüçdäki basyş tapawudynyň artjakdygyny pikir etdiler.Şonuň üçin süzgüçiň içindäki basyş tapawudynyň ýokarlanmagy arkaly süzgüç elementiniň petiklenmegini göz öňünde tutup bileris.Ahyrynda, diferensial basyş ölçeýji bilen giriş süzgüçini döredýäris.Müşderiler diferensial basyş ölçegini synlap bilerler we süzgüç elementinde bökdençligiň bardygyny derrew kesgitläp bilerler.

Differensial basyş ölçegli giriş süzgüji
压差 表 1

Bu dizaýnyň üstünlikli ulanylmagy diňe bir müşderini kanagatlandyrman, wakuum nasos süzgüç dizaýny boýunça pikir otlymyzy giňeltdi.Müşderilere has ýokary hilli üpjün etmek üçin on ýyldan gowrak tejribesi bolan wakuum nasos süzgüç öndürijisi hökmündeçözgütleriweönümleri, LVGEelmydama gözleg we ösüşe üns beriň.Indi 15-den gowrak patent aldyk, ýöne munuň bilen kanagatlanmarys.


Iş wagty: Noýabr-14-2023